RSS:Soustredeni- zaci Korenov
MCR Klasika - Skokovy - 2012
CPS + sprint Konopiste 15.9.2012
Stafety - druzstva 2012
Euromeeting 2012
WMOC 2012 Bad Harzburg SRN
PP schůzka III
MCR KT Raztoka

 Nástěnka